Munkajog

A munkajog összetett rendszerében fontos a komplex gondolkodás. Teljesen más munkamódszert és szempontokat igényel a munkáltatói és mást, a munkavállalói oldalon felmerülő ügyvédi feladat. Munkavállalói és munkáltatói oldalon komplex és teljeskörű jogi szolgáltatást nyújtok a munkajog alábbi területein:

 • • Optimális munkajogi környezet kialakítása  
 • • Munkaügyi szabályzatok kidolgozása, jogi állásfoglalások készítése, belső szabályzatok véleményezése és elkészítése, humánpolitikai folyamatok jogi támogatása, szerződések, munkaügyi tájékoztatók elkészítése, oktató-anyagok készítése vállalatok részére, munkavállalói javadalmazási programok kidolgozása és jogi tanácsadás; munkaidő-beosztással, munkarenddel kapcsolatos optimalizáció és megoldási javaslatok, versenytilalmi megállapodások szabályozása és azok utóéletének nyomon követése, munkajoghoz kapcsolódó adatvédelmi feladatok ellátása.
 • • Jogi képviselet ellátása munkavállalók és munkáltatók részére a piaci & közszférában egyaránt 
 • • Jogellenes munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos eljárások, munkáltatóval történő egyeztetések, bérviták, prémium és bónusz követelés érvényesítése, kártérítési ügyekben történő teljeskörű jogi képviselet ellátása.
 • • Munkajogi átvilágítás vállalatok részére 
 • • Átfogó munkajogi megfelelőség vizsgálat összeolvadások és felvásárlások munkajogi aspektusaival összefüggésben, üzemi tanács és érdekképviseleti szervezetek tevékenységével kapcsolatos jogi tanácsadás

Társasági jog, civil szervezetek joga

E jogterületen belül állok rendelkezésre Ügyfeleim részére az alábbi cégeljáráshoz köthető feladatok ellátása során, gazdasági társaságok és civil szervezetek esetén is:

 • • Cégalapítás, szervezetalapítás, változásbejegyzési eljárások (székhelyváltozás, ügyvezető kinevezése, cégvezető kinevezése, üzletrész-átruházás, törzstőkeemelés, törzstőkeleszállítás), egyéb, civil szervezeteket is érintő változásbejegyzési eljárások.
 • • Csőd-és felszámolási eljárások, végelszámolás ügyvitele.
 • • Határon átnyúló ügyletekkel kapcsolatos cégjogi feladatok ellátása, fióktelepekkel kapcsolatban felmerülő feladatok ellátása.
 • • Start-upok cégjogi ügyeinek intézése.

Gazdasági és kereskedelmi jog

Jogi állásfoglalások nyújtásán felül egyedi szerződések, általános szerződési feltételek, illetve egyéb vonatkozó okiratok elkészítését és véleményezését vállalom a gazdasági és kereskedelmi jog komplex területén az alábbiak szerint:

 • • Gazdasági és kereskedelmi jogi célú szerződések készítése, véleményezése;
 •  Jogszabályi megfelelőség vizsgálata.
 • • Biztosítéki célú szerződések készítése, biztosítékok érvényesítése, engedményezési, jogátruházási, tartozásátvállalási szerződések készítése és véleményezése.
 •  Gazdasági joghoz kapcsolódó követelések érvényesítése, elszámolási viták kezelése, fizetési meghagyásos és peres eljárásban.
 • • Biztosítási ügyek és ügyletek, az ebből eredő peres jogviták,
  Megbízással, vállalkozási szerződéssel kapcsolatos ügyek vitele,
 • • Lízinggel kapcsolatos ügyek.
 • • Fogyasztóvédelmi ügyek – fogyasztói szerződések; a fogyasztók tisztességtelen befolyásolása; termékfelelősség; fogyasztóvédelmi jogorvoslati eljárások.
 • • Kártérítés – szerződésszegésből eredő, valamint szerződésen kívül okozott kártérítéssel kapcsolatos ügyek képviseletének ellátása.

Ingatlanjog

A klasszikus ügyvédi feladatok közé tartozik az ingatlanokat érintő jogügyletek lebonyolítása, a jogügylettel összefüggő hatósági, ingatlan-nyilvántartási (földhivatali) előtti képviselet ellátása. Ingatlanjog területén belül az alábbi területeken nyújtok szolgáltatást az Ügyfelek részére:

 
 •  Ingatlan adásvételi előszerződések, valamint ingatlan adásvételi szerződések készítése és véleményezése.
 • • Ajándékozási szerződések, csereszerződések, valamint bérleti szerződések készítése és véleményezése,
 •  Telekalakítási eljárások során ügyvédi tevékenység ellátása.
 • • Használati szerződések készítése, közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek ellátása.
 • • Tartási-, öröklési-, életjáradéki szerződések készítése;
  szomszédjogi ügyek, szolgalmi jog alapítása